"CE" kategóriás tájékoztató

FINy szám: B/2020/007469

 1. Képző szerv neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Autóközlekedési Kft.
 2. Címe: 5000 Szolnok, Baross utca 52. 56/427-872
 3. Cégforma: Kft
 4. Cégbírósági bejegyzési száma: 16-09-002071
 5. Iskolavezető: Veres József László
 6. Ügyfélszolgálat címe: 5000 Szolnok, Baross utca 52.
 7. Telefonszám: 56/427-872  
 8. Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő-csütörtök: 8:00-16:00      
 9. Telephelyek címe (rutin jk pálya, BÜ terem): Ugar utca 27.
 1. Tanfolyamra történő felvétel módja:
 • Az ügyfélfogadó irodában ügyfélfogadási időben.
 • Beiratkozáskor a meghirdetett helyen és időpontban.
 1. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok:
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 2. csoport), melyet a házi orvos állít ki, ha van érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata is elegendő.
 • Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.
 1. Tanfolyamra bocsátás feltételei:
 • A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni
 • A közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, eredeti okmányt be kell mutatni.
 • Érvényes C kategóriás vezetői engedély fénymásolata vagy (C kat. vizsgaigazolás), 2-es csoportú orvosi alkalmassági igazolás.
 • Legalább 17 és 1/2 életév betöltése (21. év betöltéséig kizárólag Magyarországon jogosít vezetésre!)
 • Legalább 2 éves érvényes vezetői engedély (nem kezdő vezetői engedély)
 1. A képzéshez kapcsolódóan az alábbi felnőttképzési szolgáltatás vehető igénybe:
 • Előzetes tudásszint-felmérés (a szolgáltatás ingyenes).
 1. A vizsgára bocsátás feltételei:
 • 17 és 3/4 életév betöltése (21. év betöltéséig kizárólag Magyarországon jogosít vezetésre!)
 • a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban vesz részt a foglalkozásokon (10% hiányzás engedélyezett) Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.
 • Az e-learning képzésben résztvevő tanuló nevére, az előírt képzési rész (tantárgy) elvégzését tanúsító igazolás.
 • Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 1. Személyazonosság igazolásának feltétele:
 • személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, kártya formátumú vezetői engedély
 1. A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
 • A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől bármely jármű kategóriából szereztek vezetői engedélyt mentesülnek. Felmentés alapjául szolgáló okiratot be kell mutatni.
 • Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állat-orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek.
 • A vezetői engedély kiadását az utolsó sikeres vizsgát követő 3 munkanap elteltével bármelyik Kormányablakban kezdeményezheti az elsősegély-nyújtási igazolás bemutatásával.
 1. Tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tanórák:                                                      Gyakorlati tanórák:

Közlekedési ismeretek8 óraRutin4 óra
Vezetéselmélet4 óraVárosi vezetés4 óra
Szerkezeti és üzemeletetési ism.4 óraOrszágúti vezetés4 óra
Biztonságos üzemeltetés8 óra
Összesen:22 óraÖsszesen:12 óra(+1 vizsgaóra)
Kötelezően előírt menettávolság:250 km
 • A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc + 10 perc szünet. (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el.)
 • A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes.
 • Gyakorlati vezetésre a sikeres elméleti vizsgát követően kerülhet sor. Forgalmi vezetésre csak sikeres rutin vizsga után kerülhet sor. Forgalmi vizsga csak sikeres biztonsági üzemeltetés vizsga esetén lehetséges.

18. Az ATI Kft. által biztosított járművek: Man, Iveco

19. A hiányzás pótlásának módja: a 10 %-ot meghaladó hiányzás esetén

 • Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban, az elmaradt óraszámban leadott tananyagot pótolni kell. Elméleti hiányzás pótlása 2.000 Ft/óra. A tanulónak lehetősége van egy másik tanfolyamon is az adott témakör pótlására.

20. Tandíj összege, befizetésének módja:

 • Elméleti képzés: 40.000.- Ft
 • Gyakorlati oktatás: 19.000.-Ft/óra
 • Az ügyfélfogadó irodákban számla ellenében készpénzben: első részlet, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor; második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor; harmadik részlet a forgalmi vizsga kiírása előtt.
 • Az autósiskola fenntartja a képzési díj változásának jogát, melynek idejéről és mértékéről a tanulót tájékoztatja. Az óradíjak minden negyedévben meghirdetésre kerülnek és a következő negyedév kezdetéig érvényesek. Ha nem kerül sor új óradíj kihirdetésére, akkor automatikusan az előző negyedév díjszabása érvényes. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti tanfolyamdíjakat, valamint kötelező előírt minimális óraszámnak megfelelő egyösszegű gyakorlati óradíjakat nem érinti.

21. Mentesség a tanfolyam hallgatása és vizsgája alól:

 • A tanfolyam elméleti és gyakorlati tantárgyai valamint bármely vizsga alól felmentés nem adható. Kivétel: a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek.

22. Tanuló áthelyezés:

 • Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni, a tanuló képzési igazolás nyomtatványt a kéréstől számított 3 munkanapon belül a képzőszerv kiadja. A fel nem használt gyakorlati tandíjat és vizsgadíjat visszafizetjük.

23. Oktatási helyszínek:

 • Elméleti oktatás helye:
 • tantermi oktatás: 5000 Szolnok, Baross utca 52.
 • e-learning oktatás (Elektronikus Oktató rendszer): eTitan.hu
 • Tanpálya: 5000 Szolnok, Ugar út 27.
 • A forgalmi oktatás váltási helyei: Szolnokon, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.

24. Pótórák igénylésének módjai, díjai:

 • elméleti e-learning pótóra díj: 10.000 Ft/óra (10óra/30nap)
 • gyakorlati pótóra díj: 19.000.-Ft (a gyakorlati oktató javaslatára pótórát lehet igényelni, melynek díja a mindenkori gyakorlati óradíjjal megegyezik)

25. Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály – Szolnok, Indóház út 8.

26. A tanuló jogai és kötelezettségei:

 • Szabadon választott oktató, gépjármű. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak köteles bejelenteni. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik. Ha a tanuló ezután sem jelenik meg, egy órára vetített költségtérítés nélküli díjat köteles fizetni. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 30 perc várakozási idő után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat természetesen nem fizet, de kártérítést sem támaszthat, viszont az oktató köteles az elmaradt órát megismételni.
 • Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.

27. A vizsgadíjak és megfizetésének módja:

 • közlekedési ismeretek (számítógépes): 4.600,- Ft
 • szerkezeti- és üzemeltetési ismeretek (számítógépes): 4.600.- Ft
 • rutin(+biztonságos üzemeltetés): 3.500.- Ft
 • forgalmi vizsga: 11.000,- Ft
 • A vizsgadíjat a képző szerv veszi át és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-nél (Szolnok, Indóház út 8.) a tanuló megbízásából fizeti be.

28. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók:

 • Sikeres vizsgáit követő 3. munkanapon a vizsgabizottság elektronikusan megküldi a Közlekedési Hatóságnak az erről szóló igazolást. Szerződő ekkor kezdeményezheti a vezetői engedély igénylését bármelyik Kormányablakban 4.000.- Ft illeték befizetése mellett. Vezetői engedélyét postán kapja meg.
 • A vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.