B+E kategóriás tájékoztató

FINy szám: B/2020/007469

 1. Képző szerv neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Autóközlekedési Kft.
 2. Címe: 5000 Szolnok, Baross utca 52. 56/427-872
 3. Cégforma: Kft
 4. Cégbírósági bejegyzési száma: 16-09-002071
 5. Iskolavezető: Veres József László
 6. Ügyfélszolgálat címe: 5000 Szolnok, Baross utca 52.
 7. Telefonszám: 56/427-872  
 8. Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő-csütörtök: 8:00-16:00      
 9. Telephelyek címe (rutin jk pálya, BÜ terem): Ugar utca 27.
 1. Tanfolyamra történő felvétel módja:
 • Az ügyfélfogadó irodában ügyfélfogadási időben.
 • Beiratkozáskor a meghirdetett helyen és időpontban.
 1. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok:
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1. csoport), melyet a házi orvos állít ki, ha van érvényes vezetői engedélye, akkor a vezetői engedély fénymásolata is elegendő.
 • Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.
 1. Tanfolyamra bocsátás feltételei:
 • A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni.
 • A közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, eredeti okmányt be kell mutatni.
 • Legalább 17 és ½ életév betöltése.
 • Érvényes vezetői engedély esetén a vezetői engedély fénymásolata.
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás (EÜ. 1 csoport), melyet a háziorvos állít ki.
 • 18. életévét be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
 1. A képzéshez kapcsolódóan az alábbi felnőttképzési szolgáltatás vehető igénybe:
 • Előzetes tudásszint-felmérés (a szolgáltatás ingyenes).
 1. A vizsgára bocsátás feltételei:
 • 17 és 3/4 életév betöltése.
 • A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban vesz részt a foglalkozásokon (10% hiányzás engedélyezett). Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.
 • Az e-learning képzésben résztvevő tanuló nevére, az előírt képzési rész (tantárgy) elvégzését tanúsító igazolás.
 • Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 1. Személyazonosság igazolásának feltétele:
 • személyi igazolvány, érvényes útlevél, lakcím kártya, kártya formátumú vezetői engedély
 1. A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
 • A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől bármely jármű kategóriából szereztek vezetői engedélyt mentesülnek. Felmentés alapjául szolgáló okiratot be kell mutatni.
 • Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állat-orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek.
 • A vezetői engedély kiadását az utolsó sikeres vizsgát követő 3 munkanap elteltével bármelyik Kormányablakban kezdeményezheti az elsősegély-nyújtási igazolás bemutatásával.
 1. A tanfolyam gyakorlati tárgyainak kötelező óraszámai:
KategóriaAlapismeretekAlapismeretekAlapismeretekAlapismeretekAlapismeretekJárművezetési gyakorlatJárművezetési gyakorlatJárművezetési gyakorlatJárművezetési gyakorlatJárművezetési gyakorlat
∑óraKJeSzü∑óraAFF/vF/oF/hM (km)
BE22xxxx16610442192

18. Tanfolyam tantárgyai: elméleti, gyakorlati

Közlekedési ismeretek8 óraAlapoktatás3 óra
Vezetéselmélet4 óraVárosi vezetés4 óra
Szerkezeti és üzemeletetési ism.4 óraOrszágúti vezetés4 óra
Munkavédelem 4 óra
Összesen:22 óraÖsszesen:11 óra(+1 vizsgaóra)
Kötelezően előírt menettávolság:220 km
 • A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc + 10 perc szünet. (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el.)
 • A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes.
 • Gyakorlati vezetésre a sikeres elméleti vizsgát követően kerülhet sor.

19. Az ATI Kft. által biztosított járművek: VW Sharan

20. A hiányzás pótlásának módja: a 10 %-ot meghaladó hiányzás esetén

 • Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban, az elmaradt óraszámban leadott tananyagot pótolni kell. Elméleti hiányzás pótlása 1.500 Ft/óra. A tanulónak lehetősége van egy másik tanfolyamon is az adott témakör pótlására.

21. Tandíj összege, befizetésének módja:

 • Elméleti képzés: 45.000.- Ft
 • Gyakorlati oktatás: 15.000.-Ft/óra
 • Elsősegély tanfolyam díja: 15.000.- Ft, vizsgadíja: 15.500Ft, amennyiben a tanuló nem rendelkezik vezetői engedéllyel.
 • Az ügyfélfogadó irodákban számla ellenében készpénzben: első részlet, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor; második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor; harmadik részlet a forgalmi vizsga kiírása előtt.
 • Az autósiskola fenntartja a képzési díj változásának jogát, melynek idejéről és mértékéről a tanulót tájékoztatja. Az óradíjak minden negyedévben meghirdetésre kerülnek és a következő negyedév kezdetéig érvényesek. Ha nem kerül sor új óradíj kihirdetésére, akkor automatikusan az előző negyedév díjszabása érvényes. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti tanfolyamdíjakat, valamint kötelező előírt minimális óraszámnak megfelelő egyösszegű gyakorlati óradíjakat nem érinti.

22. Mentesség a tanfolyam hallgatása és vizsgája alól:

 • A tanfolyam elméleti és gyakorlati tantárgyai valamint bármely vizsga alól felmentés nem adható. Kivétel: a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek.

23. Tanuló áthelyezés:

 • Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni, a tanuló képzési igazolás nyomtatványt a kéréstől számított 3 munkanapon belül a képzőszerv kiadja. A fel nem használt gyakorlati tandíjat és vizsgadíjat visszafizetjük.

24. Oktatási helyszínek:

 • Elméleti oktatás helye:
 • tantermi oktatás: 5000 Szolnok, Baross utca 52.
 •   e-learning oktatás (Elektronikus Oktató rendszer): eTitan.hu
 • Tanpálya: 5000 Szolnok, Ugar út 27.
 • A forgalmi oktatás váltási helyei: Szolnokon, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.

25. Pótórák igénylésének módjai, díjai:

 • elméleti e-learning pótóra díj: 10.000 Ft/óra (10óra/30nap)
 • gyakorlati pótóra díj: 15.000.-Ft (a gyakorlati oktató javaslatára pótórát lehet igényelni, melynek díja a mindenkori gyakorlati óradíjjal megegyezik)

26. Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály – Szolnok, Indóház út 8.

27. A tanuló jogai és kötelezettségei:

 • Szabadon választott oktató, gépjármű. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak köteles bejelenteni. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik. Ha a tanuló ezután sem jelenik meg, egy órára vetített költségtérítés nélküli díjat köteles fizetni. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 30 perc várakozási idő után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat természetesen nem fizet, de kártérítést sem támaszthat, viszont az oktató köteles az elmaradt órát megismételni.
 • Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.

28. A vizsgadíjak és megfizetésének módja:

 • közlekedési ismeretek (számítógépes): 4.600,- Ft
 • szerkezeti- és üzemeltetési ismeretek (számítógépes): 4.600.- Ft
 • munkavédelem (számítógépes): 4.600.- Ft
 • rutin(+biztonságos üzemeltetés): 3.500.- Ft
 • forgalmi vizsga: 11.000,- Ft
 • A vizsgadíjat a képző szerv veszi át és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-nél (Szolnok, Indóház út 8.) a tanuló megbízásából fizeti be.

29. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók:

 • Sikeres vizsgáit követő 3. munkanapon a vizsgabizottság elektronikusan megküldi a Közlekedési Hatóságnak az erről szóló igazolást. Szerződő ekkor kezdeményezheti a vezetői engedély igénylését bármelyik Kormányablakban 4.000.- Ft illeték befizetése mellett. Vezetői engedélyét postán kapja meg.
 • A vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.