"AM" kategóriás tájékoztató

FINy szám: B/2020/007469

 1. Képző szerv neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Autóközlekedési Kft.
 2. Címe: 5000 Szolnok, Baross utca 52. 56/427-872
 3. Cégforma: Kft
 4. Cégbírósági bejegyzési száma: 16-09-002071
 5. Iskolavezető: Veres József László
 6. Ügyfélszolgálat címe: 5000 Szolnok, Baross utca 52.
 7. Telefonszám: 56/427-872
 8. Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő-csütörtök: 8:00-16:00    
 9. Telephelyek címe (rutin jk pálya, BÜ terem): Ugar utca 27.
 1. Tanfolyamra történő felvétel módja:
  Az ügyfélfogadó irodában ügyfélfogadási időben.
  Beiratkozáskor a meghirdetett helyen és időpontban.
 1. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 • A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni.
 • Legalább 13 és ½ életév betöltése.
 • Írni, olvasni tudás.
 • Külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása.
 • életévét be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
 • Személyazonosság igazolásának feltétele: 14 éves korig diákigazolvány, érvényes útlevél, személyi igazolvány.
 • A vizsgázó a gyakorlati vizsgán személy és vagyon biztonságért felelős.
 1. Az előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálatok:
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás nem szükséges.
 1. A képzéshez kapcsolódóan az alábbi felnőttképzési szolgáltatás vehető igénybe:
 • Előzetes tudásszint-felmérés (a szolgáltatás ingyenes).
 1. A vizsgára bocsátás feltételei:
 • Írni, olvasni tudás.
 • 13 és 3/4 életév betöltése
 • A felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban vesz részt a foglalkozásokon. (10% hiányzás engedélyezett). A tantermi elméleti tanórák időtartama 45 perc.
 • Az e-learning képzésben résztvevő tanuló nevére, az előírt képzési rész (tantárgy) elvégzését tanúsító igazolás.
 • Az elméleti oktatás első napjától számított 9 hónapon belül az elméleti vizsgát meg kell kezdeni és 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes.
 • Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti vizsgát követően kerülhet sor. Járműkezelési vizsga csak a 13 és 3/4 életév betöltése napján, vagy utána tehető. Forgalmi vezetésre csak sikeres járműkezelési vizsga után, 14 év betöltése után kerülhet sor.
 1. A tanfolyam gyakorlati tárgyainak kötelező óraszámai:

 1. A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
 • A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulóknak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást. Azok a jelentkezők, akik 1984. január 1-jétől bármely jármű kategóriából szereztek vezetői engedélyt mentesülnek. Felmentés alapjául szolgáló okiratot be kell mutatni.
 • Felmentések: az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi; az állat-orvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi; védőnői; diabetikus; mentőtiszt; gyógytornász; egészségügyi szakoktatói; diplomás ápolói; oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők; közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek; egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek.
 • A vezetői engedély kiadását az utolsó sikeres vizsgát követő 3 munkanap elteltével bármelyik Kormányablakban kezdeményezheti az elsősegély-nyújtási igazolás bemutatásával.
 1. Tanfolyam tantárgyai
Közlekedési ismeretek12 óraJárműkezelés 4 óra
Vezetéselmélet4 óraJárműkezelési vizsga 15 perc
Városi vezetés 6 óra
Forgalmi vizsga30 perc
Összesen:16 óraÖsszesen:27 óra
Kötelezően előírt menettávolság:100 km

18. A fenti táblázat a minimális óraszámokat és a kötelezően előírt menettávolságot tartalmazza. Az elméleti tanfolyam végén az iskola által biztosított gyakorló tesztlapokon és számítógépen segítjük és saját fejlesztésű anyagokon ellenőrizzük felkészültségét a hatósági számítógépes teszt vizsgára. Gyakorlati tanórák időtartama 50 perc + 10 perc szünet. (A szünet a tanuló kérésére sem hagyható el.)

 

19. A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes.

 

20. Az ATI Kft. által biztosított járművek: Simson, Yamaha

 

21. A hiányzás pótlásának módja: a 10 %-ot meghaladó hiányzás esetén

 • Az iskolavezetővel egyeztetett időpontban, az elmaradt óraszámban leadott tananyagot pótolni kell. Elméleti hiányzás pótlása 1.500 Ft/óra. A tanulónak lehetősége van egy másik tanfolyamon is az adott témakör pótlására.

 

22. Tandíj összege, befizetésének módja:

 • Elméleti képzés: 30.000.- Ft
 • Gyakorlati oktatás: 7.000.- Ft/óra
 • Az ügyfélfogadó irodákban számla ellenében készpénzben: első részlet, valamint a vizsgadíjak kiegyenlítése a tanfolyam megkezdésekor; második részlet a gyakorlati oktatás megkezdésekor; harmadik részlet a forgalmi vizsga kiírása előtt.
 • Az autósiskola fenntartja a képzési díj változásának jogát, melynek idejéről és mértékéről a tanulót tájékoztatja. Az óradíjak minden negyedévben meghirdetésre kerülnek és a következő negyedév kezdetéig érvényesek. Ha nem kerül sor új óradíj kihirdetésére, akkor automatikusan az előző negyedév díjszabása érvényes. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti tanfolyamdíjakat, valamint kötelező előírt minimális óraszámnak megfelelő egyösszegű gyakorlati óradíjakat nem érinti.

   

23. Mentesség a tanfolyam hallgatása és vizsgája alól:

 • A tanfolyam elméleti és gyakorlati tantárgyai valamint bármely vizsga alól felmentés nem adható. Kivétel: a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem magyar anyanyelvűek.

   

24. Tanuló áthelyezés:

 • Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni, a tanuló képzési igazolás nyomtatványt a kéréstől számított 3 munkanapon belül a képzőszerv kiadja. A fel nem használt gyakorlati tandíjat és vizsgadíjat visszafizetjük.

   

25. Oktatási helyszínek:

 • Elméleti oktatás helye:
 • tantermi oktatás: 5000 Szolnok, Baross utca 52.
 • e-learning oktatás (Elektronikus Oktató rendszer): eTitan.hu
 • Tanpálya: 5000 Szolnok, Ugar út 27.
 • A forgalmi oktatás váltási helyei: Szolnokon, a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.

   

26. Pótórák igénylésének módjai, díjai:

 • elméleti e-learning pótdíj: 10 000 Ft (10óra/30nap)
 • gyakorlati pótóra díj: 7.000.-Ft (a gyakorlati oktató javaslatára pótórát lehet igényelni, melynek díja a mindenkori gyakorlati óradíjjal megegyezik)

   

27. Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály – Szolnok, Indóház út 8.

 

28. A tanuló jogai és kötelezettségei:

 • Szabadon választott oktató, gépjármű. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak köteles bejelenteni. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik. Ha a tanuló ezután sem jelenik meg, egy órára vetített költségtérítés nélküli díjat köteles fizetni. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 30 perc várakozási idő után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat természetesen nem fizet, de kártérítést sem támaszthat, viszont az oktató köteles az elmaradt órát megismételni.
 • Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz.
 • A képző intézmény oktatási rendjét és az oktatási eszközök használatára vonatkozó előírásokat betartja. A biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja. Az oktatás és vizsga alatt kötelezően használatos védőfelszerelést a tanulónak kell biztosítani: protektoros kesztyű, protektoros csizma, protektoros védőruha és bukósisak használata. Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a képző jogos szakmai és gazdasági érdekeit sérti, társai munkáját akadályozza.

 

29. A vizsgadíjak és megfizetésének módja:

 • közlekedési ismeretek (számítógépes) 4.600,- Ft
 • járműkezelés 3.600,- Ft
 • forgalmi vizsga 3.600,- Ft
 • A vizsgadíjat a képző szerv veszi át és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-nél (Szolnok, Indóház út 8.) a tanuló megbízásából fizeti be.

 

30. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos tudnivalók:

 • Sikeres vizsgáit követő 3. munkanapon a vizsgabizottság elektronikusan megküldi a Közlekedési Hatóságnak az erről szóló igazolást. Szerződő ekkor kezdeményezheti a vezetői engedély igénylését bármelyik Kormányablakban 4.000.- Ft illeték befizetése mellett. Vezetői engedélyét postán kapja meg.
 • Az első vezetői engedély 2 évig kezdő jogosítványnak minősül.
 • A vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.